Algemene Voorwaarden

EVA MEIJERING


 

 

(Team)Coach & Insights


Discovery® Practitioner


 

 

 


 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1:

Meijering Advies is een eenmanszaak.

 

Toepasselijkheid

 

Artikel 2:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, offertes en overeenkomsten tussen Meijering Advies  en haar opdrachtgevers, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 

Artikel 3:

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Meijering Advies is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Meijering Advies slechts worden vertegenwoordigd mw. E.M.M. Meijering  dan wel de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Meijering Advies.

b. De opdrachtgever stemt ermee in, dat Meijering Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door mw. E.M.M. Meijering dan wel de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Meijering Advies of zo nodig door derden, met terzijdestelling van de artikel 7:404 , 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

 

Declaratie

 

Artikel 4:

Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd, welke bij het aanvaarden van de opdracht overeengekomen, te vermeerderen met eventuele (reis)kosten en verschuldigde btw.

 

Betalingstermijn

 

Artikel 5:

De werkzaamheden worden per kalendermaand aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden de door Meijering Advies verzonden declaraties te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld. Bij gebreke van (tijdige) betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. De kosten verbonden aan de invordering komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 10% van de openstaande facturen.

 

Aansprakelijkheid

 

Artikel 6:

a. De aansprakelijkheid van Meijering Advies jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

b. Meijering Advies zal bij het inschakelen van een derde steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derde is Meijering Advies  evenwel niet aansprakelijk.

c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van mw. E.M.M. Meijering en/of van de medewerkers en/of anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan Meijering Advies.

 

Geschillen

 

Artikel 7:

Op de overeenkomst tot opdracht is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

 

SiteLock

 

Johan van Oldenbarneveltlaan 16

3818HB Amersfoort

 

0647570202

 

Copyright 2018 Meijering Advies, KvK: 64460754

All Insights Discovery® content: © The Insights Group Ltd, 2018. All rights reserved.’